logo

The Doarmers

Het ontwerp.
Voor het ontwerp van dit cd-boekje heb ik typisch Friese dieren en andere elementen ontworpen. Dieren; een friese stabij, een fries paard. Elementen; een friese boerderij, een friese kerktoren. De kleuren combinaties hebben een harmonische en folk-achtige sfeer.

The Doarmers.
De Warkumer muzykgroep The Doarmers doarmet graach om yn de Fryske muzyk; hja brûke teksten fan ferneamde skriu- wers lykas Gerben Rypma, R.R.R. van der Leest, Berber van der Geest en ek inkelde oersettingen fan Klaas Bruinsma.
De muzyk is bedoeld om nei te harkjen, sadwaande spylje The Doarmers meas- tentiids op dichtersjûnen en op literêre jûnen yn bygelyks bibleteken.
Dizze CD is opnommen yn ’e simmers fan 2007 en 2008 yn de ferneamde Koch-studio’s yn Warkum.
Earder al waard it nûmer ‘Wei wurde wei’ opnommen op in Aaipop cd. Fier- ders is de groep te beharkjen op de cd Oan ’e brek in dei, tegearre mei de dichter Tsjêbbe Hettinga. Lêstneamde cd giet oer de Blauhúster skilder/dichter/ boer Gerben Rypma. Ek op dizze skiif stiet in tekst fan Rypma.
Mochten jo mei The Doarmers yn ’e kunde komme wolle, mail dan nei: hillefaber@hotmail.com

Produksje + mastering | Stan Koch Opnames | KCS studio’s (Koch Ceramics Studio’s, Warkum)
Grafysk ûntwerp | Mark van Houten, Boksum
Utjûn troch | Friese Pers Boekerij, Ljouwert
www.friesepersboekerij.nl

Klant:Friese Pers Boekerij
Datum: september 06, 2013
Tags: