logo

Frysklassyk

‘Frysklassyk’ – Útsûnderlik dûbelkonsert op 3 en 4 novimber 2018

De Sneker Cantorij en Toonkunstkoor Dokkum e.o. slane de hannen yninoar om tegearre yn  in unike presentaasje taal en muzyk byinoar te bringen. Dat alles yn it kader fan Ljouwert – Fryslân Kulturele Haadstêd 2018 wer’t it Frysk as (minderheids)taal syn plak krijt.

Klant:Sneker Cantorij / Toonkunstkoor Dokkum
Datum: december 01, 2018